rus / eng

Ballet & Dance

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

George Balanchine
George
Balanchine

choreographer
Mikhail Baryshnikov
Mikhail
Baryshnikov

dancer, choreographer, actor
Adolph Bolm
Adolph
Bolm

dancer, choreographer
Nadia Chilkovsky Nahumck
Nadia
Chilkovsky Nahumck

dancer
Alexandra Danilova
Alexandra
Danilova

ballerina, choreographer, teacher
André Eglevsky
André
Eglevsky

dancer, teacher
Michel Fokine
Michel
Fokine

dancer, choreographer
Alexander Godunov
Alexander
Godunov

ballet dancer, actor
Sol Hurok
Sol
Hurok

impresario
Pauline Koner
Pauline
Koner

dancer, choreographer
Theodore Kosloff
Theodore
Kosloff

dancer, choreographer, teacher, dancer
Natalia Makarova
Natalia
Makarova

ballerina
Mikhail Mordkin
Mikhail
Mordkin

dancer, choreographer
Tatiana Riabouchinska
Tatiana
Riabouchinska

ballerina, teacher
Tamara Toumanova
Tamara
Toumanova

ballerina, actress
Pierre Vladimiroff
Pierre
Vladimiroff

dancer, teacher
Igor Youskevitch
Igor
Youskevitch

dancer, choreographer
Lila Zali
Lila
Zali

ballerina, choreographer, ballet director